Thẻ: thiền

Sự thống nhất trong di biệt giữa Thiền và Tịnh

Sự thống nhất trong di biệt giữa Thiền và Tịnh

CS. QUẢNG TUỆ                                                                                             Trải qua trên 2.500 năm tồn tại và phát triển, với bản hoài của Đức Phật là ban vui cứu khổ, mọi chúng sinh đều được ...